ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМСКИ ОКВИРИ рада Научно-образовно културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу

Научно-образовно културни   центар  „Вук Караџић“ у Тршићу за свој основни циљ има заштиту српског нематеријалног културног наслеђа, неговање и популарисање српске културе,  а пре свега  српског језика и ћириличког писма,  као и неговање,  изучавање и популарисање, посебно међу младима, дела Вука Караџића, као реформатора српског језика и српске ћирилице. To је центар у коме ће се приоритетно изучавати националне дицсиплине, оне које улазе  у основу   српског националног идентитета, а то су пре свега филолошке националне  дисциплине.   Најбитнији садржаји центра подразумевају укључење што више младих у различите сталне или повремене активности, и њихово повезивање са активностима посленика са универзитета и научних института. У Србији као матици, ово треба да буде свесрпски културолошко-филолошки центар, који ће имати своје сталне садржаје, који треба да прерасту у традиционалне. Центар има три основне  врсте делатности: 1) образовну делатност, 2. образовно-истраживачку делатност, и 3) стручно-научну делатност.

I Oбразовна делатност, подразумева пре свега: а) темељније упознавање талентованих средњошколца са различитим облицима српске културе и њеним  развојним током. Посебан значај се придаје  проучавању српског  језика, књижевности, традиционалне световне и духовне, уметничке и популарне музике и других облика народне и савремене популарне културе (филм, стрип, телевизијске серије, интернет...); б) рад са младима  из дијаспоре кроз учење језика и упознавање са различитим  видовима националnе културе; в) огранизовање радионица посвећених креативном писању за надарене средњошколце и студенте, у сарадњи са Културним центром из Лознице који је те радионице и раниje организовао; г) огранизовање семинара о медијској писмености за ученике  средњих школа ради  упознавања   са  темељним  појмовима везаним за визуелне медије (филм, телевизију, итд.)  и извођачке медије (театар, опера), уз укључење аспеката књижевности и других облика писаних медија  (драмски текст и сценарио), чиме би се објединили историја медија  и елементарне теоријске поставке  структуре исказа, природе језика, граматике, реторике или стилистике визуелних медија; г) организовање курсева функционално-академске писмености ради побољшања писмености у школама, на факултетима, штампаним и визуелним медијима.

II Образовно-истраживачка делатност везана је: а)  за  студенате основних и мастер студија српског језика и књижевности, музикологије, етнологије, етномузикологије,  антропологије, културологије, теорије уметности и медија, а одвијала би се путем семинари на којима би се проучавали различити сегменти и аспекти  наведених научних дисциплина, пре свега они неукључени или мање заступљени у студијским програмима  матичних факултета. На семинарима ће  се  полазници упознавати са теоријом и методологијом истраживачког рада и обучавати  за рад на терену (прикупљање, селекцију  и обраду грађе). У реализацију обаразовно-истраживачке делатности центра биће укључени и стручњаци из Културног центра „Вук Караџић“ из Лознице.  За студенте  српског језика и књижевности, посебно оне који се опредељују за фолклористику као и студенте eтномузикологије, етнологије, антропологије Образовно–културни центар у Тршићу требало би да буде  обавезни део истраживачког  рада на терену; б) за преводилачке радионице за стране студенте славистике,  на којима ће  студенти,  преводећи  са  страног на српски језик или са српског на страни, бити  у прилици  не само  да боље науче  језик већ и да  боље упознају културу српског народа; 3) за семинар дигиталне хуманистике, као ново научно поље у коме се   информационе технологије примењују у проучавању језичког, књижевног, етнографског, визуелног  и других облика  културног наслеђа,  на којима ће се полазници оспособити за разумевање и креирање садржаја из хуманистике у дигиталном окружењу. Како је  место одржања семинара Тршић,  родно место Вука Караџића, окосницу грађе ће  чинити Вукови  речници, збирке  народних песма, приповедака и пословица.

III Стручна и научна делатност. Образовно-културни центр у Тршићу   постаће место окупљања србиста са трима битним активностима: а) одржавање семинара посвећених методологији предавања српског језика и књижевности за наставнике и професоре српског језика и књижевности, чиме се наставља традиција састанака одржаваних на Филолошком факултету у Београду; б) одржавање годишњих интеркатедарских србистичких конференција, и на којима ће се расправљати о актуелним питањима везаним са статус српског језика и књижевности како на српском културном простору тако и у оквиру катедри за јужнословенске језике и књижевности у регионалном окружењу; в) организовање саветовања и округлих  столова за лекторе који на славистичким катедарма у свету  предају  српски језик, књижевност и културу, а подразумавају  не само  језичке и методичко-методолошке радионице о практичним искуствима лектора у настави већ и курсеве за њихово усавршавање.

Научна делатност пре свега подразумева организовање научних скупова и састанака из области националних наука: српског језика и књижевности, етнологије, етномузикологије, фоклористике, антропологије, културологије. Тако ће се организовати: а) стални Научни скуп Вук Караџић - српски језик, књижевност и фолклор, са различитим темама за сваку годину, с тим да би радови са скупа били публиковани у посебном  зборнику; б)  међународни научни скуп Савремена српска фолклористика, који ће бити организован у сарадњи са Удружењем фолклориста Србије; в) стална Научна конференција која ће пре свега укључивати најбоље младе истраживаче полазнике летњих  семинара и радионица, али и докторанде и студенте мастер студија са темама из лингвистике, књижевности, фолклористике, етномузикологије, етнологије, антропологије, с тим што ће  а саопштења са конференције  бити штампана у посебној публикацији; г) у сарадњи са Међународним славистичким центром у оквиру Вуковог сабора организоваће се завршна пленарна сесија Међународног научног састанка слависта у Вукове дане, као и  завршетак рада Скупа слависта – семинара српског језика, књижевности и културе.

Осим тога, у оквиру Научно-образовно културног центра у Тршићу биће покренута научна  едиција (библиотека) како би образовна и истраживачка делатност, које се одвијају у његовим оквирима, биле отворене за стручну и научну јавност, и како би центар био препознатљив и по својој издавачкој делатности. Посебно би било значајно, уколико буде материјалних могфућности, да се обнови угледна  едиција  „Вуков сабор“, у којој  би биле објављиване научне монографије из свих дисциплина које су предвиђене прогрмским активнсотима Научно-образовно културног центра у Тршићу. 

Уз све наведено, готово да се само од себе подразумева да ће Научно-образовно културни  центар „Вук Караџић“ у Тршићу успоставити сарадња са истакнутим националаним, регоналним и европским  образовним и научним институцијама и истраживачким центрима, јер је она неопходна ради реализације свих планираних активности и проширивања рада самога центра. Тако се предвиђа  блиска сарадња са: Културним центром „Вук Караџић“ у Лозници, Вуковом  задужбином, Матицом српском, САНУ и његовим научним институтима, пре свега Институтом за српски језик, те Институтом за књижевност и уметност, саодговарајућим филолошким, филозофским и учитељским факултетима у Србији, Републици Српској и Црној Гори, као и одговарајућим универзитетима или  одсецима уметности.  

Радно време

ПОНЕДЕЉАК - НЕДЕЉА
07:00 - 22:00

ОКЦ "Вук Караџић"

Вука Караџића бб, 15303 Тршић

ПИБ: 110338153

МБ: 17910159

Телефони:

директор: 015/868-035

рецепција: 015/868-007

финансије: 015/868-031